Wenst deel te nemen aan het door uzelf aangegeven evenement en accepteert de voorwaarden zoals bij inschrijving voor dit evenement zullen worden bekend gemaakt.

Heeft het inschrijfgeld aan de penningmeester overgemaakt (uiterste datum 3 dagen voorafgaande aan het evenement);
heeft het aansprakelijkheidsrisico tot een minimaal bedrag van € 1.500.000 verzekerd;
heeft een rechtsgeldig certificaat voor deze boot.

Bij het verzenden van dit formulier verklaart de inschrijver lid te zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging en zich te onderwerpen aan de 'Regels voor Wedstrijdzeilen 2020-2024.

De inschrijver verklaart zich voorts te onderwerpen aan de bepalingen, statuten en reglementen van het Watersportverbond, de aankondiging, de wedstrijdbepalingen en aan de klassenvoorschriften. Inschrijver verklaart tevens het inschrijfgeld te hebben overgemaakt.

De deelnemers aan de wedstrijd(en) doen dit geheel voor hun eigen rekening en risico. Het wedstrijdcomite is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, de opvarenden evenals schade aan aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelname aan de wedstrijd(en) zou kunnen ontstaan.

Uw inschrijving is pas geaccepteerd, indien u voldaan heeft aan de voorwaarden zoals in de aankondiging van dit evenement aangegeven.